PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER

Aanleiding en situatieschets

De leden van Dokterscoop hebben na deelname aan de pilot Implementatie zelfmanagement en (digitaal) IZPin 2016 aan hun bestuur groenlicht gegeven voor de volgende stap ten aanzien van het implementeren van de ondersteuning van zelfzorg. Zowel het bestuur als leden zien de ondersteuning van zelfzorg bij hun patiënten als belangrijk onderdeel van het leveren van zorg op maat.

In 2015 is een goede basis gelegd om in 2017 bij alle zorggroep praktijken die aangesloten zijn bij Dokterscoop over te gaan tot het integraal implementeren van “zorg op maat”. Hierbij is zelfmanagement een speerpunt dat in alle aspecten wordt meegenomen.

Met “zorg op maat” bedoelt Dokterscoop het vormgeven van een individueel zorgplan. In een coproductie van hulpverlener met de patiënt wordt medische noodzakelijke en verantwoorde zorg volgens de professionele standaard toegesneden op de individuele situatie, waarbij de patiënt leidend is in de opzet en uitvoer. Hierbij is de hulpverlener meer coachend dan sturend aan het werk.

Uit de pilot Implementatie zelfmanagement en (digitaal) IZP (ZO!), die binnen 10 Dokterscoop praktijken heeft gelopen in 2015, zijn de volgende lessen geleerd:

De relevante geleerde lessen voor de zorggroep waren:

  1. Zorg op maat, vraagt praktijkvoering op maat. Dat wil zeggen dat we willen aansluiten bij de doelen die de praktijken voor zichzelf stellen.
  2. Betrekken van patiënten tijdens de implementatie draagt bij aan het behalen van de gewenste resultaten
  3. Voor het implementeren is noodzakelijk dat er generieke scholing en ondersteuning zorggroep breed, maar ook coaching per praktijk én per professional ontwikkeld wordt.

Middels praktijkbezoeken en feedback op praktijkniveau werken we aan het vormgeven en versterken van de kwaliteitscyclus rondom de chronische zorg. Ook werken we aan praktijk (verbeter)plannen, met daarin door de praktijk zelf benoemde doelen. Een team van een huisarts (lid van de kwaliteitscommissie), manager praktijkvoering en poh-er verzorgt de praktijkbezoeken en ondersteunt en coacht bij het opstellen van de verbeterplannen voor de betreffende praktijk. Bij een aantal praktijkbezoeken zal ook een medewerker van Vilans aanwezig zijn. Het ondersteunen van zelfmanagement vanuit de praktijken staat altijd op de agenda. Maar het is aan de praktijk om zelf hun eigen doelen vast te stellen.

Tevens is door Dokterscoop in de scholingsagenda van 2017 het thema zelfmanagement ingebed waardoor er permanente aandacht voor dit thema is, mede door casuïstiek bespreking en ‘leergesprekken’ met patiënten binnen de scholing. Hierbinnen hebben de praktijkondersteuners en huisartsen, die deelgenomen hebben aan de pilot, een belangrijke rol als ambassadeur.

Volgende stap en de doelstellingen daarvan

Dokterscoop ziet het als de rol van de zorgprofessional om de patiënt goed te ondersteunen in zelfmanagement. Hierbij staat voorop dat het vergroten van de regie van de patiënt van belang is om vorm te geven aan het leven met een chronische aandoening. De verwachting is dat zorg op maat de kwaliteit van leven van de patiënt zal vergroten.

Het leveren van zorg op maat is daardoor meer dan alleen de medische behandeling. Door de patiënt te ondersteunen in het oppakken van de eigen regie, komen via gezamenlijke besluitvorming afspraken tot stand over:

  1. De doelen van de patiënt
  2. De manier waarop de patiënt deze doelen wenst te bereiken
  3. Welke ondersteuning én behandelafspraken daartoe bijdragen.

Ook heeft Dokterscoop ervaren in de pilot van 2015 dat het maatwerk ten aanzien van de patiënt van belang is om ook de praktijken via maatwerk te ondersteunen. Hierbij is het de doelstelling van Dokterscoop om in 2017 per zorggroep praktijk inzichtelijk te hebben, welke doelen zij hebben ten aanzien van zorg op maat. Zo mogelijk en zo nodig wil Dokterscoop in 2017 starten via de praktijkbezoeken met de ondersteuning van de praktijken, juist ook in deze actuele benadering met zelfmanagement binnen de chronische ketenzorg.

In de zorggroepen verwacht Dokterscoop een verschil in uitgangssituatie in de aangesloten praktijken te treffen:

  1. Praktijken, die reeds een beeld hebben van zorg op maat en dit mogelijk al implementeren in de ketenzorg contacten;
  2. Praktijken, die nog geen training volgden in zelfmanagement en opstellen IZP en hiermee meer praktijkervaring moeten en willen opdoen.

Door per praktijk doelen te stellen en deze te ondersteunen is de ervaring dat we bij alle praktijken een volgende stap zullen zetten.

In dit “Kom verder’ project wordt verder uitgewerkt, hoe deze stappen gezet zullen worden, hoe we monitoren op de implementatie, bijsturen en continu verbeteren. 

Wil je meer informatie lees dan hier het Plan van Aanpak

In 2019 vindt een herstart van dit traject plaat, lees presentatie..